• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Küresel eğitim günümüzde hızla değişen bir gündemle ve bir dizi taleple karşı karşıya kaldı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) genişleyen bir kapsam ile küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde faaliyet gösterirken giderek daha dinamik ve karmaşık hale geldi. COVID-19 nedeniyle SDG 4 ilerlemesindeki geri dönüşler, eylem aciliyetini ve sektörler arasında çalışma ihtiyacını artırdı. En etkili yanıt olarak daha net bir politika liderliği, daha güçlü bir sinerji, daha fazla verimlilik ile küresel ve bölgesel iş birliğinde daha iyi teslimat çağrısında bulunuldu.

SDG4-Eğitim 2030, tüm ülkeler için geçerli, evrensel, tüm hedeflere eşit geçerlilik sağlayan, bütünsel ve yaşam boyu bir öğrenme gündemidir. SKH-Eğitim 2030 Yönlendirme Komitesinin küresel iş birliğini uygun hale getirmede ve SKH4-Eğitim 2030’a ulaşmak için ülkeleri desteklemede temsili bir itici güç olması amaçlandı ancak komite hızla gelişen eğitim gündemine ayak uyduramadı. Ayrıca, üst düzey katılım eksikliğinden ve sekreteryanın yetersiz kaynaklandırılmasından da zarar gördü. Sonuç olarak, Yönlendirme Komitesi yeterince etkili olmadı ve küresel iş birliğinin katkısı ve etkisi beklentilerin altına düştü.

Buna cevaben, 2020 GEM (Global Educational Meeting- Küresel Eğitim Toplantısı), GCM (Global Education Cooperation Mechanism- Küresel Eğitim Ortaklığı Mekanizmasi)‘nin iyileştirilmesi ve Yönlendirme Komitesinin güçlendirilmesi için bir teklif çağrısında bulundu. GCM, GEM, Yönlendirme Komitesi ve Sekreterliği, Eğitim 2030 üzerine STK’ların Toplu İstişaresi (CCNGO), Küresel Eğitim Forumu (GEF), Çok Taraflı Eğitim Platformu (MEP) ve ilgili bölgesel koordinasyon platformlarının bütünüdür.

GCM HEDEFLERİ VE İŞLEVLERİ
Tüm ülkelerle ilgili olan bir GCM’nin belirtildiği gibi ikili bir amaca hizmet etmesi gerekir:

Daha iyi bilgi, kanıt, veri ve izleme konusunda küresel ve bölgesel iş birliğini kolaylaştırarak sonuca ulaşmak için ortak taahhüdü artırarak, SDG 4’e doğru daha hızlı ilerleme için güçlü bir genel ortam yaratmak.

Ülkelerin SDG 4-Eğitim 2030’a doğru hızlanmasına yardımcı olmak için GEM tarafından onaylanan tematik alanlar ve ülke öncelikleri tarafından yönlendirilen ülkeler veya ortakların koalisyonları tarafından geliştirilen zamana bağlı girişimleri desteklemek.

Odak noktası çoğu durumda yeni inisiyatifler yaratmak değil, koalisyonlar tarafından halihazırda geliştirilmekte olan inisiyatifleri genişletmek, derinleştirmek veya ölçeklendirmektir. Aynı şekilde, GCM ülke düzeyinde koordinasyon mekanizmalarını kopyalamaya çalışmaz ancak ülke düzeyinde daha iyi iş birliği ve koordinasyon için kurumsal teşviklerini güçlendirmeyi amaçlar.

Küresel düzeyde iş birliğinin beklenen katkılarına dayanarak, iyileştirilmiş bir GCM için üç temel işlev önerilmiştir. Bunlar:

• Kanıta dayalı politika oluşturmayı ve uygulamayı teşvik etmek.
SDG 4 hedeflerine ulaşmadaki darboğazların üstesinden gelmek için kanıtlara, bilgilere ve derslere dayalı olarak; SDG 4’ün gerçekleştirilmesine yönelik ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla öncelikli eylemler önermek için GCM’nin politika liderliğini sağlayarak ülke düzeyinde uygun politikalar ve uygulama stratejileri oluşturmak maksadıyla kanıtların etkin kullanımını teşvik etmektir.

İlerlemeyi izlemek ve verilerin kullanılabilirliğini/kullanımını iyileştirmek.
İlgili tüm ortakların taahhütlerinden sorumlu tutulmasına yardımcı olurken, SDG 4-Eğitim 2030 gündemine ilişkin izleme, inceleme düzenlemelerini takip etmek, bildirilen ulusal ve bölgesel kriterlere dayalı savunuculuk stratejileri geliştirmek, süreci izlemek ve bir Küresel Eğitim Gözlemevi oluşturmaktır.

Finansman seferberliğini teşvik etmek ve uyumu iyileştirmek.
Yenilenen taahhütleri harekete geçirerek daha fazla uyum için yenilikçi finansman kaynaklarını destekleyerek; eğitimde verimliliği ve eşitliği teşvik ederek üzerinde anlaşmaya varılan öncelikleri desteklemek için yerel ve uluslararası eğitim finansmanının seferber edilmesini ve daha iyi kullanılmasını savunur.

GCM YAPILARI VE ÜYELİK
Yeni yapılar oluşturmak yerine mevcut yapıların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi önceliklidir. Yeni düzenlemeler daha basit ve pratik olmanın yanı sıra daha güçlü ve görünür olmayı hedeflemektedir. Reform önerileri ise iki kurumsal unsura odaklanmaktadır.

Yeniden şekillendirilmiş bir SDG4-Eğitim 2030 Üst Düzey Yönlendirme Komitesi (SDG4 HLSC), mevcut Yönlendirme Komitesinin yerine küresel eğitim zirvesi organı olarak görev yapacaktır. Incheon Deklarasyonu ve Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi (Şekil 1) doğrultusunda, SDG4 HLSC stratejik rehberlik sağlayacak, ilerlemeyi gözden geçirecek ve öncelikler/eylemler hakkında tavsiyelerde bulunacak; yeterli finansmanı izleyecek ve savunacak, sonuç olarak da ortak faaliyetlerin uyumlaştırılmasını ve koordinasyonunu teşvik edecek, bu şekilde de küresel eğitim camiasını temsil eden bir üyeliğe sahip olacaktır. Yapı, bir “Liderlik Grubu” (en fazla yirmi sekiz bakandan, ajans başkanlarından ve eşdeğer üst düzey organizasyon liderlerinden oluşur) ve üst düzey teknik temsilcilerden oluşan bir “Sherpa Grubu”ndan oluşacaktır. Ayrıca, Liderlik Grubuna destek sağlayacak ve üç GCM işlevi üzerinde teknik çalışmalara öncülük edecektir.    

Şekil 1 Incheon Eylem Çerçevesi

Kaynak: GCM Girdi Belgesinden (Mundy, 2021) ve SDG4-Eğitim 2030 Incheon Deklarasyonu ve Eylem Çerçevesinden alınmıştır.

HLSC, periyodik olarak tematik öncelikleri belirleyecek olan Küresel Eğitim Toplantısının himayesinde faaliyet gösterecektir. Yapıya üye bir devletin başkanı veya hükümeti ile UNESCO Genel Direktörü eş başkanlık yapacaktır.

SDG4 HLSC’yi desteklemek için özel bir Kurumlar Arası Sekreterlik kurulacaktır. Bu oluşuma UNESCO ev sahipliği yapacak ve küresel eğitim topluluğunun üyeleri tarafından atanan veya görevlendirilen uzman personele sahip olacaktır. SDG4, HLSC’nin ve diğer GCM forumlarının/platformlarının işlevlerini, faaliyetlerini ve toplantılarını destekleyecektir. SDG4 görevleri arasından küresel eğitime dahil olan diğer ilgili kuruluşlarla bağlantı kurmak; GCM için harici iletişimleri ve sosyal yardımları yönetmek ve veri, bilgi ve raporlama sistemlerini SDG4 HLSC görevine uygun olarak sürdürmek bulunmaktadır.

DİĞER KÜRESEL AKTÖRLER VE FORUMLAR/PLATFORMLAR İLE İLİŞKİLER
Küresel sistemdeki önemli rollerine dikkat çekerek ve BM Genel Sekreterliği ile yakın bir bağlantı sağlamak için BM Küresel Eğitim Özel Elçisi ve BM Genel Sekreterinin Gençlik Elçisi, SDG4 toplantılarına katılmak üzere daimî davetlere sahip olacaktır.

HLSC Liderlik Grubu. HLSC’nin tüm 2030 Gündeminin bir parçası olarak BM sistemi genelinde eğitim konularında etkili bir şekilde dahil olması ve eğitimde aktif olan UNESCO üyesi olmayanların katılımını sağlaması için daha fazla fırsat aranacaktır.

GEF ve MEP’in her biri HLSC’nin himayesi altında çalışacak ve yıllık HLSC toplantılarında ilerleme hakkında güncellemeler sunacak olup GEF ve MEP, tutarlılığı sağlamak ve tekrarları önlemek için GCM reformunun bir sonraki aşamasının bir parçası olarak gözden geçirilecektir.

GCM’nin farklı platformlarının ve forumlarının, HLSC’nin genel rehberliği altında üç temel işleve katkıda bulunma konusunda birbirini tamamlaması beklenmektedir.

SONRAKİ ADIMLAR
Bu nihai teklif, 13 Temmuz 2021’de Küresel Eğitim Toplantısının Bakanlar Bölümünde oluşturulan taslak sonuç belgesine eşlik edecektir. Çalışma Grubu’nun nihai teklifinin onaylanması için tüm Üye Devletlerle paylaşılmaktadır.

Bu belgedeki analiz ve öneriler, geliştirilmiş bir GCM’ye yönelik küresel bir birlikte oluşturma sürecinin ilk adımını temsil etmektedir. Süreç anlamlı bir fark yaratmak için bölgesel ve ülke düzeylerinde daha ileri adımların yanı sıra bu düzeylerin birbiriyle nasıl ilişkili olacağının detaylandırılmasını gerektirmektedir. Üç GCM işlevini geliştirmek için daha fazla çalışma yapılacaktır.

Kaynakça:
K. Mundy, 2021, UNESCO SDG-Education 2030 Input Paper on Global Education Coordination, unpublished paper.

BAĞLAM VE GİRİŞ
UNESCO, Gana, Norveç ve Birleşik Krallık hükümetleriyle birlikte, COVID-19’un iyileşmesi ve sürdürülebilir kalkınma için katalitik bir güç olarak eğitimi korumak amacıyla Ekim 2020’de (2020 GEM) Küresel Eğitim Toplantısının olağanüstü bir oturumunu düzenledi. 2020 GEM’de, hükümetler ve uluslararası toplum:

• Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek için 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4’e bağlılıklarını sürdürmeyi kabul ettiler, böylece evrensel ve bütünsel eğitim gündemini yeniden onayladılar.

• Ülkelerin SDG4’e doğru ilerlemelerini hızlandırmalarına yardımcı olmak için GCM’nin iyileştirilmesi hakkında bir diyalog başlattı.

2020 GEM, özellikle çok paydaşlı bir istişare süreci çağrısında bulundu. Küresel eğitim iş birliği mekanizmasını Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi doğrultusunda ve COVID-19 sonrası bağlamda etkin bir şekilde yönlendirebilmek ve koordine edebilmek için SKH-Eğitim 2030 Yönlendirme Komitesini güçlendirmek için bir teklif geliştirmek’.

Yönlendirme Komitesinin ilgili ve önemli bir yetkiye sahip olduğu kabul edilir, ancak daha önce etkili bir organ olduğu kanıtlanmamıştır. Genel GCM, GEM, Yönlendirme Komitesi ve Sekreterliği, CCNGO, GEF ve MEP’i içerir.

Bir Çalışma Grubu (ÇG), UNESCO ve Norveç’in eş başkanlığında, GCM’yi iyileştirme ve SKH-Eğitim 2030 Yönlendirme Komitesi’ni güçlendirme önerisini geliştirmek ve bu öneriye danışmanlık yapmakla görevlendirildi.

ÇG tartışmalarının yanı sıra küresel eğitim paydaşları ile kapsamlı bir dizi istişare toplantısı yürütülmektedir. Küresel sağlık ve iklim sektörleriyle bir karşılaştırma da dahil olmak üzere, GCM’nin mevcut durumunun derinlemesine ve kanıta dayalı bir incelemesi bağımsız bir uzman tarafından hazırlandı.

Küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde koordinasyon zorluklarını ve iyi uygulamaları araştırmak için Üye Devletlere yönelik bir anket gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2021’de, tüm bölgelerde ve kilit seçmenlerde (sivil toplum kuruluşları, öğretmenlik mesleği, acil durum ortaklarında eğitim ve gençlik dahil) ortaya çıkan teklifler hakkında bir istişare yapıldı.

Geniş ve çeşitli küresel bir toplulukta istişare ve söylemin kendisi, mevcut GCM’nin karmaşıklığını ve zayıflıklarını gösteren zorlu bir çaba olmuştur. Bu belgedeki analiz, geliştirilmiş bir GCM’ye yönelik küresel bir birlikte oluşturma sürecinde yalnızca ilk adımı temsil etmektedir. Bu süreç, uygunluğunu sağlamak ve anlamlı bir fark yaratmak için küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde daha fazla çalışmayı gerektirecektir.

GCM reformunun biçimlendirici bir incelemesi, Temmuz 2021 GEM tarafından onaylandıktan iki yıl sonra gerçekleştirilecektir. Bu değerlendirme özellikle yeni GCM düzenlemelerinin SDG4 HLSC’nin uygunluğunu ve etkinliğini geliştirip geliştirmediğini değerlendirecektir.

Bu nihai teklif, tüm bu danışma süreçlerinden gelen fikirleri ve geri bildirimleri yansıtmaktadır. Öneri, Çalışma Grubu’nun nihai önerisinin onaylanması için tüm Üye Devletlerle paylaşılan 13 Temmuz 2021 tarihli Küresel Eğitim Toplantısının Bakanlar Segmentinin taslak sonuç belgesine eşlik etmektedir.

Belge aşağıdaki materyali sunar:
• Eğitim 2030 Incheon Deklarasyonu ve Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi ‘ne dayalı olarak küresel iş birliğini ülke düzeyindeki sonuçlarla ilişkilendirmek için bir çerçeve;

• Yürütme Komitesini güçlendirmek ve SDG 4-Eğitim 2030’a yönelik ilerlemeyi desteklemek için küresel eylemlerde liderlik sağlamak için GCM için önerilen bir dizi işlev ve kurumsal düzenleme.

DEĞİŞİM İÇİN ÖRNEK
Eğitim 2030’da küresel düzeyde iş birliği için gözlemlenen zorluklar Küresel eğitim, değişen ve hızla hareket eden bir gündemle karşı karşıyadır. Küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde birçok SDG’yi ve genişleyen kurumsal paydaşları birbirine bağlayan genişleyen bir gündem açısından giderek daha dinamik ve karmaşık hale geldi.

SDG 4 ilerlemesinde COVID-19 pandemisinin neden olduğu geri dönüşler, harekete geçme aciliyetini artırdı ve SDG 4’ün diğer SDG’lerle birbirine bağlılığına yanıt vermek için sektörler arasında çalışma gerekliliğini artırdı. Acil durumlarda eğitim, acil ve farklı talepler sunar, ancak aynı zamanda diğer SKH öncelikleriyle yakın etkileşimleri vardır.

Birçoğu, bu hedeflere ve zorluklara yanıt olarak eğitim için GCM’de daha net politika liderliği, daha güçlü sinerji, daha fazla verimlilik ve daha iyi sunum çağrısında bulundu. Son yirmi yılda eğitimde işbirliğine dayalı küresel eylemin etkinliğinin, yaygın olarak beklentilerin altına düştüğü kabul edilmektedir.

Özellikle SKH 4’ün uygulanmasında en geride kalan ülkeler ve nüfus grupları ile ilgili olarak, ister tüm ülkeler genelinde evrensel bir mercek olsun, ister kalkınma iş birliği sektörüne odaklanan kısmi bir mercek olsun, kanıtlar küresel ölçekte ilerleme ve performans eksikliklerine işaret ediyor.

Aşağıdaki beş zorluk, belirli engeller olarak öne çıkıyor:

Küresel eğitim sistemindeki liderlerin üst düzey/politik öncelikleri ve taahhütleri odaklanmış, güvenilir ve sürdürülebilir eylemlere dönüştürme becerisi– ya olmuştur siyasi ve kurumsal liderlerin küresel düzeyde sürdürülebilir bir taahhüt oluşturmak için yetersiz katılımı veya katılım ülke düzeyinde sürdürülebilir eyleme dönüşmedi. Eğitim genellikle yüksek öncelikli bir alan olarak tanımlanırken, takip edilemediği için gündem aksamaktadır.

İyileştirilmiş eğitim çıktıları ve yeterli veri desteği ile ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi ve bunun yapılması için izleme sorumluluğu– geniş bir var Ulusal ve uluslararası aktörlerin sonuçlara ulaşmak için hesap verebilirliği sağlamadaki başarısızlığı.vi SDG 4’ü destekleyen çok sayıda küresel platforma ve ülkeler ile uluslararası veya bölgesel kuruluşlardaki mevcut mekanizmalara rağmen, sonuçlara ulaşmak için etkin ortak izleme ve hesap verebilirlik eksiktir. Temel SDG 4 göstergelerindeki veri boşlukları, ilerlemeyi izlemek ve izlemek için önemli bir darboğaz olmaya devam ediyor.

Güvenilir taahhütler, daha az parçalanma ve daha fazla yenilik dahil olmak üzere eğitim için yeterli küresel finansman– Eğitimin yetersiz finanse edilmesi, finansman taahhütleri konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliği, uluslararası finansman akışlarının parçalanması ve yenilikçi finansmanla sınırlı ilerleme, tekrar eden temalardır. Bu sorun, eğitim için istenen harcama düzeylerini karşılamayan ülkelerin/ hükümetlerin ötesine geçmektedir ve bu, sistemik kamu maliyesi zorluklarıyla bağlantılıdır. Mevcut finansmanın daha verimli kullanılması gerekiyor viii ve ayrıca uluslararası fon sağlayıcıların uyum ve uyumu iyileştirme taahhüdü.

Eğitim sonuçlarını iyileştirmede nelerin işe yaradığına dair bilgi ve kanıtların temini, alımı ve etkin kullanımı- Küresel eğitimde araştırma ve kanıtlara çok az önem veriliyor ve birçok durumda yeterince kullanılmamaktadır. Kanıt üretme, paylaşma ve dağıtma kapasitesinin olmaması, kanıtların ülke düzeyinde diyalog ve karar alma süreçlerinde kullanımını sınırlandırmaktadır. Az sayıda girişim, düşük gelirli ülkelerdeki ulusal araştırmacılara ve enstitülere odaklanmaktadır. Hükümetlerden gelen taleplere rağmen, kanıtların ve derslerin birleştirilmesi ve paylaşılmasına yönelik eşgüdümlü küresel çabalar yetersizdir.

Eğitim sektöründe hükümetin uygulama kapasitesini ve sistemlerini güçlendirmek için iyi koordine edilmiş ve etkili uluslararası teknik ve politika desteği– Yetersiz, koordinasyonsuz veya etkisiz destek sorunları yaygın olarak kabul edilmektedir. Bir dizi küresel girişim geliştirildi veya denendi, ancak çoğu, geniş birçok kurumlu destek bulmakta veya ölçeklendirmek için mücadele etti. Talep tarafında, hükümetler ihtiyaç duydukları duyarlı ve esnek desteğe kolayca erişme imkanları olmadı. Bu konunun çoğu ülke düzeyinde olmakla birlikte, küresel sistemde daha iyi koordine edilmiş destek için doğru teşvikler bulunmamaktadır.

Güçlendirilmiş bir GCM her derde deva olmasa da önemli bir fark yaratabilir. Küresel düzeyde etkili iş birliğindeki eksikliklere ilişkin açıklamalar, genellikle küresel eğitim mimarisinde yer alan aktörlerin ve kuruluşların giderek daha çeşitli ve karmaşık hale gelen ağına odaklanır. Birçok ilgili taraf örtüşen ve hatta potansiyel olarak rekabetçi yetkilere, hedeflere ve üyeliklere sahiptir. Sonuçları desteklemek için kanıtları, savunuculuğu ve izlemeyi birbirine bağlama zorluğunu karmaşıklaştıran genişleyen koordinasyon mekanizmaları, bir araya gelen platformlar ve ortaklık çerçeveleri vardır. Yine de ilgili bilgilerin sentezini ve değişimini (örn. öncelikler, girişimler ve sonuçlar hakkında) desteklemek ve ortak eylemleri kolaylaştırmaya yardımcı olmak için (örn. hükümetlerden gelen taleplere bağlı) güvenilir ve çevik bir “takas odası” işlevi yoktur.

DG-Eğitim 2030 Yönlendirme Komitesi ve diğer forumlar/platformlar

SDG-Education 2030 Yönlendirme Komitesi, küresel eğitim topluluğu için liderlik sağlamayı ve küresel eğitim aktörleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçladı. Eğitim 2030 Incheon Deklarasyonu ve Eylem Çerçevesi’ndeki (FFA) yetkisi şunları belirtir: ‘diğer faaliyetlerin yanı sıra, stratejik rehberlik sağlayacak, GEM Raporu’ndaki ilerlemeyi gözden geçirecek ve yeni gündeme ulaşmak için temel öncelikler ve katalizör eylemler hakkında eğitim camiasına tavsiyelerde bulunacaktır; yeterli finansmanı izlemek ve savunmak ve ortak faaliyetlerin uyumlaştırılmasını ve koordinasyonunu teşvik etmek’.

Yönlendirme Komitesinin küresel mimarideki amacı ve yetkisi geçerliliğini korusa da- aslında daha gerekli hale geldi- nispeten etkisiz olarak görülüyor. Üst düzey katılım eksikliğinden ve sekreteryasının yetersiz kaynaklandırılmasından zarar görmüştür. Ayrıca, yeni küresel eğitim aktörlerinin kapsamı yetersiz, bölgesel ve ülke düzeyindeki iş birliği mekanizmalarıyla zayıf bir bağlantı ve acil durumlarda eğitime sınırlı bir odaklanma var. Bu tür birçok uluslararası kuruluşta olduğu gibi, kapsayıcılık ve verimlilik arasında sorunlu ve çözülmemiş bir değiş tokuşla karşı karşıyadır.

Sonuç olarak, Yönlendirme Komitesi, zorunlu rolünü yerine getirememiştir. Yönlendirme Komitesi, kendisini küresel eğitim mimarisinin merkezine yerleştirmek için mücadele etti.

Şu anda görünürlükten ve anlamlı bir etkiye sahip olmak için gereken kapasiteden yoksundur. Gözlenen önemli bir zorluk, Yönlendirme Komitesinin özellikle ilgili veya önemli kararlar almamasıdır. Uygulamada, zorunlu rolü nedeniyle prensipte sahip olması gereken ağırlıktan yoksundur.

GCM’deki diğer forumlar ve platformlar da iyileştirmeye açık olabilir. GEF ve MEP, 2019’dan beri kendilerini kurmak için çalışan son eklemelerdir. GCM reformu, her forumun/platformun amacını ve üyeliğini netleştirmek ve onları güçlendirmek için değerli bir fırsat sunuyor. Amaç, tekrardan kaçınmak, katma değeri göstermek ve GCM’nin genel tutarlılığını geliştirmek olmalıdır.

Yönlendirme Komitesinin değerlendirmesi belirli bir açmaza işaret ediyor. Gelişmiş küresel iş birliği için bir ihtiyaç ve talep varsa ve zaten doğru yetkiye ve gerekli meşruiyete sahip bir zirve organı varsa, neden onu güçlendirip bu rolü yerine getirme kapasitesini vermiyorsunuz? Bu belge, Yönlendirme Komitesinin güçlendirilmesini ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4-Eğitim için en üst organ olarak amaca uygun hale getirilmesini savunmaktadır.

Raporun orijinaline buradan ulaşabilirsiniz: UNESCO – 2021 Global Education Meeting

Çeviriyi Yapan Öğrenme Tasarımları Gönüllüleri: Yağmur Toka, İlkin Sülün, Nihal Katırcı ve Ali Şen
Çevirinin Editörlüğünü Yapan Öğrenme Tasarımları Gönüllüsü
Pelin Yılmaz Ayan